Newish Germs

 • บริการให้คำปรึกษา

 • บริการฉีดจุลินทรีย์เพื่อกำจัดกลิ่น

    

 

 • บริการฉีดจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายไขมัน

    

 

 • เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (ประเทศไทย)

จุลินทรีย์นิววิสท์ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้ในการควบคุมกลิ่น แมลงรบกวน และการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภายในบริเวณศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล วัดย่านยาว จังหวัดพังงา

 

 • เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (ประเทศอินโดนีเซีย)

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถานกงสุลไทย ประจำเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ให้ทำหน้าที่ฉีดพ่นจุลินทรีย์นิววิสท์ เพื่อควบคุมกลิ่นและการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภายในเมืองบันดาร์อาเจะห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิอย่างรุนแรง

 • Consulting service

 • Eliminating Odor by Microbial Spraying 

    

 

 • Degrading Fat by Microbial Spraying 

    

 

 

 • Tsunami in Thailand

NEWISH was the only product which authorized from Central Institute of Forensic Science, Royal Thai Army Chemical Department and Ministry of Public Health to be used in odor control, insects control and disease outbreak control within the Victim Identification Operational Center, Yan Yao temple, Phang Nga province.

       

 

 • Tsunami in Indonesia

  The company earned the trust from the Consulate of Thailand in Medan, Indonesia to spray NEWISH to control odor and disease transmission in Banda Aceh, the most devastated region struck by tsunami.

      

 
 • 咨询服务

 • 微生物喷雾消除气味

    

 

 • 微生物喷雾降解脂肪

​    

 

 • 在泰国的海啸 (Tsunami in Thailand)

  NEWISH是中央法医学研究所,泰国皇家军队理学院和公共卫生部授权的唯一产品,用于在Yan Yao寺,Phang Nga的受害者识别操作中心内进行气味控制,昆虫控制和疾病爆发控制 。

       

 

 • 印度尼西亚的海啸 (Tsunami in Indonesia)

  本公司赢得了泰国驻印度尼西亚棉兰领事馆的信任,以喷洒NEWISH来控制受海啸袭击的受灾最严重的班达亚齐的气味和疾病传播。