Newish Germs

NEWISH : Multi-Purpose Powder NEWISH : Multi-Purpose Powder NEWISH : Multi-Purpose Powder


฿ 1,200

ขนาด Contain size 重量 1 กิโลกรัม 1 Kilogram 1 公斤

จำนวน Quantity 数量
คำนวนปริมาณการใช้ Dosage Calculation 计算用量

นิววิสท์ ผงจุลินทรีย์อเนกประสงค์

ขนาดบรรจุ  1  กิโลกรัม

 

"จุลินทรีย์นิววิสท์" ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นด้วยกระบวนการหมักแบบธรรมชาติ ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าทศวรรษ จนได้เป็นผงจุลินทรีย์ที่ยังคงความแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบกิจการทุกประเภท ที่ต้องการบำบัดน้ำเสีย หรือ แก้ไขปัญหาจากระบบบำบัดน้ำเสีย

 

ส่วนประกอบสำคัญ

 • Bacillus licheniformis  มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์และย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำได้หลากหลายชนิด 
 • Bacillus badius  มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเหม็นอย่างรวดเร็ว
 • Bacillus thermoamylovorans มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์และตะกอนเลน

 

ประสิทธิภาพ

 • กำจัดกลิ่นเหม็นอย่างรวดเร็ว
 • บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • บำบัดน้ำให้มีสภาพเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
 • ย่อยสลายตะกอนเลนก้นบ่อ เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อบำบัด
 • ย่อยสลายไขมัน ในเส้นท่อ ถังดักไขมัน และบ่อดักไขมัน
 • ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล
 • แก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียล่ม
 • ลดระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นระบบ (Startup) ให้เหลือเพียง 14 วัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
 • เพิ่มปริมาณก๊าซมีเทนในบ่อหมักชีวภาพ (Biogas)
 • ลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย
 • ลดปริมาณแมลงสาบ แมลงวัน

 

หลักการทำงาน

วิธีใช้

 • ผสมจุลินทรีย์นิววิสท์ในน้ำสะอาด ตามอัตราส่วนที่กำหนด
 • พักไว้อย่างน้อย 4  ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้งาน

(อัตราส่วนที่กำหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โปรดดูรายละเอียดข้างผลิตภัณฑ์)

 

 

NEWISH Multi-Purpose Powder

Quantity  1   Kilogram

 

"Newish" is a natural product, which effective in eliminating bad odor, treating waste water, degrading fat and septic waste, repelling flies and cockroaches.

With more than a decade of experience in natural fermentation process, Newish microorganisms are natural, qualified and prompt for organic matters degradation. Besides, Newish is human and environmentally friendly.

 

Suitable for 

All wastewater treatment plants.

 

Key Ingredients       

 • Bacillus licheniformis  is effective in producing enzymes and degrading organic matters. 
 • Bacillus badius  is effective in eliminating bad odor promptly.
 • Bacillus thermoamylovorans  is effective in degrading organic matters and sewage sludge.

 

Effectiveness

 • Eliminate bad odor promptly.
 • Treat sewage and waste water.
 • Treat fresh water quality to be suitable for aquatic animals.
 • Treat sludge and bottom sediments in shrimp pond, fish pond, wastewater treatment pond, etc.
 • Degrade fat, oil and grease in grease trap and drain.
 • Degrade septic waste in septic tank.
 • Recover failed wastewater treatment system.
 • Cultivate microorganisms in startup process within 14 days.
 • Increase degradation performance of small and overloaded wastewater treatment plant.
 • Increase Methane production in biogas pond.
 • Decrease ammonia and hydrogen sulfide (H2S) emissions from wastewater treatment plant.
 • Repel flies and cockroaches.

 

Principles

 

Directions

 • Mix Newish in clean water by a given dosage.
 • Allow it to rest for at least 4 hours before use.

(The dosage is based on the purpose of use, please see details on the label)

 

NEWISH Multi-Purpose Powder

 重量 1 公斤

 

Newish 是一种天然的产品,可有效消除恶臭,处理废水,降解脂肪和腐败的废物,驱除苍蝇和蟑螂。

凭借在自然发酵过程中超过十年的经验,Newish 微生物是天然的,合格的,并促使有机物降解。此外,Newish 是人性和环保产品。

 

适用于:

所有污水处理厂

 

主要成分    

 • Bacillus licheniformis           有效地生产酶和降解有机物质。 
 • Bacillus badius                   有效迅速消除恶臭。
 • Bacillus thermoamylovorans  有效降解有机物和污泥。     

 

效用

 • 及时消除恶臭。
 • 处理污水和废水。
 • 处理淡水水质适合水生动物。
 • 处理在虾池,鱼池,废水处理池等污泥和底泥。
 • 降解隔油池和排水管中的油脂。
 • 降解化粪池中的化粪废物。
 • 恢复废水处理系统错误。
 • 在14天内启动过程中培养微生物。
 • 提高小型和超负荷污水处理厂的降解性能。
 • 增加沼气池中的甲烷产量。
 • 减少污水处理厂的氨和硫化氢(H2S)排放。
 • 驱除苍蝇和蟑螂。

 

原则

 

使用方法

 • 按照给定的剂量在清水中混合Newish 。

 • 使用前至少混合4小时。

  (剂量根据使用目的而定,请参阅标签上的详细信息)