Newish Germs

การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ การที่ท่านซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ดังนี้

 1. ความหมายของถ้อยคำที่ระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้
 • บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นิววิสท์ เจิมส์ จำกัด
 • ท่าน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ซื้อสินค้า
 • สินค้า หมายถึง สินค้าใดๆ ที่ขายบนเว็บไซต์นี้
 1. ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่คำเสนอของบริษัทฯ เพื่อขายสินค้าหรือบริการใดๆ แต่เป็นคำเชื้อเชิญให้ท่านทำคำเสนอเพื่อซื้อสินค้าตามที่ท่านได้เลือกไว้ โดยการส่งคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้
 2. บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดของสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากราคาและรายละเอียดที่ผิดพลาด
 3. ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยราคาอาจแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางการขายอื่น
 4. ภาพสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา
 5. การส่งคำสั่งซื้อของท่านแสดงถึงความตกลงและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึง การอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า และการส่งเสริมการขาย
 6. ในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
 • ท่านจะถูกส่งผ่านไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการชำระค่าสินค้าของท่าน โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความตกลงและผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบุคคลภายนอกนั้น
 • คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับคำสนองจากบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าครบถ้วน และท่านได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการชำระค่าสินค้าจาก บริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 1. ในการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 • ท่านจะถูกส่งผ่านไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการชำระค่าสินค้าของท่าน โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความตกลงและผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบุคคลภายนอกนั้น
 • คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับคำสนองจากบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าครบถ้วน และท่านได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการชำระค่าสินค้าจาก บริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 1. ในการชำระค่าสินค้าผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส
 • ท่านต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน ณ เคาเตอร์เซอร์วิส ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้ง มิเช่นนั้น คำสั่งซื้อจะถือเป็นอันยกเลิก การชำระค่าสินค้า ณ เคาเตอร์เซอร์วิส ถือเป็นความตกลงและผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเคาเตอร์เซอร์วิสนั้น
 • คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับคำสนองจากบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าครบถ้วน และท่านได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการชำระค่าสินค้าจาก บริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 1. ในการชำระค่าสินค่าผ่านผู้ให้บริการรายอื่น
 • ท่านจะถูกส่งผ่านไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการชำระค่าสินค้าของท่าน โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความตกลงและผูกพันท่านตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบุคคลภายนอกนั้น
 • คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าได้รับคำสนองจากบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าครบถ้วน และท่านได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการชำระค่าสินค้าจาก บริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 1. เมื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายใน 3 วันทำการ และกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนไปยังท่านในทันทีที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
 2. ในกรณีที่สินค้าถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับ ท่านอาจแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 3. ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องเนื่องจากการผลิตหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ทั้งนี้ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดีและยังไม่ถูกเปิดใช้
 4. ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง บริษัทฯ จะรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่เกินกว่ามูลค่าที่ท่านได้ชำระสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
 5. หน้าที่และความรับผิดของบริษัทฯ ที่มีต่อท่านและคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงซึ่งได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การที่ท่านส่งคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ภายหลังการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงความตกลงและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับที่เปลี่ยนแปลงด้วย
 7. หากในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ มีถ้อยคำใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้ถ้อยคำนั้นเป็นอันตกไป โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์แห่งเงื่อนไขและข้อตกลงอื่น
 8. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ คำสั่งซื้อสินค้า และการยืนยันการชำระค่าสินค้า ให้ถือเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยให้มีผลใช้บังคับแทนความตกลงอื่นใดที่ได้กระทำไปก่อนหน้า
 9. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

Access to and use of this website and the products and services available through this website are subject to the following terms and conditions. By using the website, you are agreeing to all these terms and conditions.

 1. In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings defined below:
 • “We” shall mean Newish Germs Company Limited
 • “You” shall mean any person, corporation or any other legal entity that purchases the products.
 • “Products” shall mean any products which are available to purchase on this website.
 1. By placing an order, you are offering to purchase the products on this website and subject to these terms and conditions. All orders are subject to availability and confirmation of the order price.
 2. Whilst we try and ensure that all details, descriptions and prices which appear on this website are accurate, errors (including processing errors) may occur. We therefore reserve the right to correct any errors and to change or update information at anytime without prior notice. We also reserve the right to refuse to fill any orders that you may place based on information on the website that may contain errors.
 3. Prices which appear on this website are for the purchase made through this website and domestic delivery only.  
 4. Graphics which appear on this website are for advertising purpose.
 5. By visiting this website and/or placing an order, you are agreeing to these terms and conditions and granting us a permission to store and use your information for our business purpose.
 6. In case of credit card payment
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been approved and we have debited your credit or debit card.  
 1. In case of online banking payment
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been approved and cash had been received on our system.
 1. In case of counter service payment  
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been confirmed by counter service.
 1. In case of other payment service provider
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been confirmed by the payment service provider.
 1. After your payment has been confirmed, the products will be delivered to the address that you provided within 3 business days. Once the products have been carried by courier service provider, ownership of the products will be transferred to you.
 2. In case the products are returned, you may confirm us for a second delivery which is at your expenses.
 3. In case the products are defective, you may contact us for an exchange or refund within 7 days from the date of their delivery. The products must be returned unused in their original condition.
 4. In case the products are lost or damaged, we limit the responsibility for not more than the order price.
 5. Our duty and liability to you and the purchase made through this website are subject to these terms and conditions.
 6. We reserve the right to change or update these terms and conditions from time to time without prior notice. By using the website, you are agreeing to all the terms and conditions.
 7. If any word or clause of these terms and conditions become invalid, that word or clause shall be separated. The remaining valid word or clause of these terms and conditions shall be full enforceable.
 8. These terms and conditions, the purchase made through this website and the payment confirmation statement are parts of the purchase contract.
 9. These terms and conditions are governed by the laws of the Kingdom of Thailand.

Access to and use of this website and the products and services available through this website are subject to the following terms and conditions. By using the website, you are agreeing to all these terms and conditions.

 1. In these terms and conditions, the following terms shall have the meanings defined below:
 • “We” shall mean Newish Germs Company Limited
 • “You” shall mean any person, corporation or any other legal entity that purchases the products.
 • “Products” shall mean any products which are available to purchase on this website.
 1. By placing an order, you are offering to purchase the products on this website and subject to these terms and conditions. All orders are subject to availability and confirmation of the order price.
 2. Whilst we try and ensure that all details, descriptions and prices which appear on this website are accurate, errors (including processing errors) may occur. We therefore reserve the right to correct any errors and to change or update information at anytime without prior notice. We also reserve the right to refuse to fill any orders that you may place based on information on the website that may contain errors.
 3. Prices which appear on this website are for the purchase made through this website and domestic delivery only.  
 4. Graphics which appear on this website are for advertising purpose.
 5. By visiting this website and/or placing an order, you are agreeing to these terms and conditions and granting us a permission to store and use your information for our business purpose.
 6. In case of credit card payment
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been approved and we have debited your credit or debit card.  
 1. In case of online banking payment
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been approved and cash had been received on our system.
 1. In case of counter service payment  
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been confirmed by counter service.
 1. In case of other payment service provider
 • When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us for the purchase of the products will not be formed until your payment has been confirmed by the payment service provider.
 1. After your payment has been confirmed, the products will be delivered to the address that you provided within 3 business days. Once the products have been carried by courier service provider, ownership of the products will be transferred to you.
 2. In case the products are returned, you may confirm us for a second delivery which is at your expenses.
 3. In case the products are defective, you may contact us for an exchange or refund within 7 days from the date of their delivery. The products must be returned unused in their original condition.
 4. In case the products are lost or damaged, we limit the responsibility for not more than the order price.
 5. Our duty and liability to you and the purchase made through this website are subject to these terms and conditions.
 6. We reserve the right to change or update these terms and conditions from time to time without prior notice. By using the website, you are agreeing to all the terms and conditions.
 7. If any word or clause of these terms and conditions become invalid, that word or clause shall be separated. The remaining valid word or clause of these terms and conditions shall be full enforceable.
 8. These terms and conditions, the purchase made through this website and the payment confirmation statement are parts of the purchase contract.
 9. These terms and conditions are governed by the laws of the Kingdom of Thailand.